Zarząd podjął decyzję  o wylaczeniu prądu na zimę.

Osoby ktore chca mieć właczony prąd w okresie zimowym muszą złożyć pisemne oświadczenie.

Wyłaczenie prądu nastąpi w dniach od 10 do 18 listopada.

Konkursy krajowe

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 września 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Najlepszy ROD 2023 roku” - 05.09.2023

Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 57/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 roku ogłosił konkurs krajowy dla ROD pn. „Najlepszy ROD 2023 roku”.

Do konkursu zostało zgłoszone 22 ROD, które po wewnętrznej weryfikacji przez Okręgowe Zarządy PZD zostały przez nie wybrane jako wyróżniające się stopniem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do współczesnych czasów i potrzeb ogrodu zapewniającymi działkowcom, a także ich rodzinom możliwość aktywnego wypoczynku oraz prowadzenia upraw ogrodniczych na ich potrzeby, a także realnie przyczyniły się do promowania ogrodnictwa działkowego, znaczenia i roli PZD w społeczeństwie poprzez  m.in. wdrażanie Programów PZD. 

Wszystkie zgłoszenia zostały szczegółowo zweryfikowane i ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu przez specjalnie powołany zespół. Zapoznano się także ze wszystkimi opiniami oraz uwzględniono wielkość ROD oraz liczbę działek. Duże znaczenie  przy ocenie zgłoszeń miała przekazana dokumentacja fotograficzna oraz opisowa.

Biorąc pod uwagę ocenę zgłoszeń przedłożoną przez Komisję Konkursową, Krajowy Zarząd PZD dnia 17 sierpnia 2023 roku uchwałą nr 280/2023 rozstrzygnął konkurs krajowy przyznając:

 I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł

 ROD „Róża” w Słupcy, Okręg w Kaliszu

 II miejsce oraz nagrody pieniężne w wysokości 8 000 zł dla każdego ROD

ROD im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Okręg Podlaski

ROD „Tulipan” w Zabrzu, Okręg Śląski

 III miejsce oraz nagrody pieniężne w wysokości 7 000 zł dla każdego ROD

ROD „100-lecia Zakładów Mięsnych” w Toruniu, Okręg Toruńsko-Włocławski

ROD „Góra Zabełecka” w Nowym Sączu, Okręg Małopolski

ROD „Raków” w Psarach, Okręg we Wrocławiu

 IV miejsce oraz nagrody pieniężne w wysokości 6 000 zł dla każdego ROD

ROD „Zagajnik” w Poznaniu, Okręg w Poznaniu

ROD im. B. Chrobrego w Kielcach, Okręg Świętokrzyski

ROD „Solinka” w Inowrocławiu, Okręg w Bydgoszczy

ROD „Zalesie” w Dolaszewie, Okręg w Pile

 

Wszystkie wskazane powyżej ROD otrzymują ponadto specjalne pamiątkowe puchary,  dyplomy oraz tablice pamiątkowe.

 Wyróżnienie za całokształt działalności oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł

 ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie, Okręg Pomorski

 Wyróżnienie za osiągnięcia produkcyjne na działkach oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

 ROD „Jamno” w Koszalinie, Okręg w Koszalinie

 Wyróżnienie za integrację międzypokoleniową oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

ROD „Skowronek” w Kajetanach, Okręg Mazowiecki

Wyróżnienie za wdrażanie programów PZD oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

 ROD „Mieszko” w Rzeszowie, Okręg Podkarpacki

Wszystkie wyróżnione ROD otrzymują ponadto specjalne pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

Wszystkie ROD biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy oraz wydawnictwa związkowe.  

Wyniki konkursu ogłoszone zostały 1 września 2023 r. podczas  Krajowych Dni Działkowca 2023.

Uchwała KZ PZD 280/2023 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego dla ROD pn. "Najlepszy ROD 2023 roku"

Krajowe Dni Działkowca 2023 - 06.09.2023

 

W dniu 1 września 2023 r. w Warszawie ponad 200 działkowców z całej Polski spotkało się na Krajowych Dniach Działkowca.

 

Jest to wyjątkowe święto z ponad stuletnią tradycją, mające na celu podsumowanie całorocznej działalności i wyróżnienie oraz docenienie najpiękniejszych działek, najlepiej zarządzanych ogrodów, a także uhonorowanie wyróżniających się działkowców.

 

W tym roku organizatorzy zdecydowali się na odmienną niż zawsze formułę uroczystości – zorganizowana została w pięknych okolicznościach przyrody, przy sprzyjającej słonecznej pogodzie w plenerze i była prowadzona przez Panią Magdalenę Kondracką, dyrektora Wydawnictwa „działkowiec”, dzięki czemu uczestnicy krok po kroku prowadzeni byli przez przygotowany dla nich program uroczystości.

więcej ->

KOMUNIKAT DZIEŃ DZIAŁKOWCA 02

,, KONKURS  PLASTYCZNY  DLA DZIECI ‘’

rod1

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego  zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym:        „ 40 lat ogrodu ‘’

CELE KONKURSU:
– rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci,
– wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną,
– rozbudzanie zainteresowań przyrodą, jej bogactwem i pięknem.

REGULAMIN KONKURSU:

 Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną.

  • Prace powinny być wykonane indywidualnie ewentualnie przy niewielkim wsparciu rodzica.
  • Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka oraz wiek dziecka.
  • Termin wykonania prac: 14.08.2023 r.
  • Prace przechodzą na własność ogrodu i nie podlegają zwrotowi.
  • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i opiekunów, które będą wykorzystane tylko do ogłoszenia wyników konkursu.
  • Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  • Laureaci konkursu otrzymają drobne nagrody a wszyscy uczestnicy dyplomy.
  • Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w świetlicy ogrodu.
  • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 02 września 2023 r., a wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej
  • Prace dostarczyć do biura ogrodu do 14.08.2023 z dopiskiem: „ 40 lat ogrodu ‘’ – konkurs plastyczny.

Zachęcamy wszystkie dzieci do 12 roku życia do udziału w konkursie!!!!

 Powodzenia – organizator

 Zarząd  ROD

KOMUNIKAT

 Zarząd informuje o obowiązku uporządkowania swojej części alejki ogrodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami REGULAMINU ROD.

§67

Działkowiec obowiązany jest:

1) dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,

2) nie zakłócać spokoju sąsiadom,

3) utrzymywać w czystości drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:

a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,

b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

§69

1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.

2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.

3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.

4. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD   

                                                                                                Zarząd ROD