RODO

 
Klauzula informacyjna – RODO w ROD im. 100-lecia Zakłądów Mięsnych w Toruniu
 
Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016r.) informujemy, że:
 
1/ Administratorem Państwa danych osobowych jest: Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy im. 100 lecia Zakładów Mięsnych w Toruniua ul. Rudacka 149/151, 87-100 Toruń, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2/ Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w/w rozporządzenia - w celu dopełnienie obowiązków określonych w przepisach związkowych gwarantujących konieczność zapewnienia realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej lub stosunku członkostwa w PZD.
3/ Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją nie podania danych będzie odmowa zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki/zawarcia umowy dzierżawy/nadania członkostwa.
4/ Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia wygaśnięcia prawa do działki z wyłączeniem imienia, nazwiska, numeru działki, które przetwarza się bezterminowo
5/ Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów.
6/ Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
7/ Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
8/ Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - dalej jako "RODO" informuję, że:
 
1/ Administratorem Państwa danych osobowych jest: Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy im. 100 lecia Zakładów Mięsnych w Toruniua ul. Rudacka 149/151, 87-100 Toruń, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ROD, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO i obejmuje wejście do budynku domy działkowca, aleje ogrodowe, bramy wjazdowe itd.
3) Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
4) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 dni.
7) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
- do ograniczenia przetwarzania danych;
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych w sposób wskazany powyżej.
8) Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
9) Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie ROD. Na terenie ROD znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.