Podatek od sprzedaży ogródka działkowego ROD — najważniejsze informacje

Osoby, które mieszkają w ośrodkach miejskich, często dzierżawią niewielkie grunty do celów rekreacyjnych. Tereny te należą do obszaru rodzinnych ogrodów działkowych (ROD), które mogą być własnością Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub stowarzyszeń ogrodowych. Ze względu na wyjątkowy charakter prawny tej ziemi, wątpliwości wzbudza podatek od sprzedaży ogródka działkowego ROD. Co stanowi prawo? Kogo dotyczy ta opłata? Jakie są zasady płatności?

Altana ogrodowa

O czym należy wiedzieć, sprzedając ogródek działkowy? | Foto: Dariush M / Shutterstock

 

  • Działkowiec podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli osiągnie dochód ze sprzedaży przedmiotów z ogródka
  • Umowa przeniesienia praw do działki, ze względu na rzeczy, które się tam znajdują, ma charakter umowy sprzedaży i podlega ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych
  • Kupujący ma obowiązek zapłacenia tego podatku w ciągu 14 dni od sporządzenia dokumentu sprzedaży

Działka ogrodowa to ziemia, którą można nabyć w postaci umowy dzierżawy na terenie ROD, a służyć ma różnym potrzebom społeczeństwa, np. wypoczynkowi, integracji rodzin, emerytów oraz osób niepełnosprawnych, a także ochronie środowiska.

Funkcjonowanie tego typu działalności reguluje Ustawa z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Ten akt prawny określa prawo do nabycia i zasady użytkowania tych gruntów. Działkowiec może działkę zbyć, co wiąże się z kwestią, taką jak podatek od sprzedaży ogródka działkowego ROD.

Działka ogrodowa — procedura nabycia

Działkę może wydzierżawić pełnoletnia osoba fizyczna na podstawie umowy dzierżawy działkowej. Na podstawie tego porozumienia działkowiec otrzymuje od stowarzyszenia ogrodowego do użytkowania działkę na czas nieoznaczony. Nabywca ma prawo do pobierania pożytków z tego gruntu, a także zobowiązuje się do korzystania z działki, zgodnie z jej przeznaczeniem. Podczas użytkowania działki można na niej dokonywać nasadzeń drzew, kwiatów oraz warzyw. Ponadto wolno wyposażyć ogródek w budynki oraz urządzenia. Wszelkie przedmioty oraz rośliny na tej ziemi finansowane przez działkowca są jego własnością.

Działka ogrodowa — warunki sprzedaży

Dzierżawca gruntu, który należy do rodzinnych ogródków działkowych, może dokonać czynności, jaką jest przeniesienie praw do działkiOznacza to, że może zbyć prawa i obowiązki do tego gruntu. Warunki, które trzeba spełnić, to podpisanie umowy z osobą pełnoletnią, a także podpisy na tym dokumencie muszą być notarialnie poświadczone. Czynność ta dojdzie do skutku, gdy zatwierdzi ją stowarzyszenie ogrodowe. Działkowiec, który poczynił na działce ulepszenia, ma prawo do wynagrodzenia z tego tytułu, które powinno być określone we wspomnianej umowie.

Podatek od sprzedaży ogródka działkowego ROD — wykładnia prawa

Gdy dzierżawca zdecyduje się na przeniesienie praw do działki, należy wziąć pod uwagę podatek od sprzedaży ogródka działkowego ROD. Wykładnia prawa stanowi, że opłata w przypadku ogródka działkowego zależy od prawa własności do rzeczy, a nie od gruntu. Jest to wyjątek od prawnej zasady, która głosi, iż do części składowych gruntu wchodzą także przedmioty trwale z gruntem związane, np. budynki, drzewa itp.

W związku z tym działkowiec w drodze umowy sprzedaje przedmioty, w które wyposażył ogródek działkowy, czyli altanki ogrodowe, budynki, różne urządzenia oraz nasadzenia. Do tej kwestii odniósł się Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 6 kwietnia 2017 r. (sygn. II FSK 3660/16). Podobnie zinterpretował tę sytuację Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 13 listopada 2020 r. (sygn. 0115-KDWT.4011.91.2020.2.MK).

Podatek od sprzedaży ogródka działkowego ROD — podatek PIT

W sytuacji odpłatnego zbycia rzeczy dotychczasowego, dzierżawcę obowiązują przepisy o podatku PIT od uzyskanego przychodu. Oznacza to, że działkowiec będzie podlegał ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy osiągnie dochód ze sprzedaży przedmiotów z ogródka. Jeżeli wykaże w umowie z nabywcą wartość równą kwocie poniesionych kosztów na ulepszenie działki, nie obowiązuje go ta płatność. Dodatkowe obostrzenie prawne stanowi, że takie zbycie musi nastąpić również poza działalnością gospodarczą.

Natomiast w przypadku uzyskania dochodu, czyli działkowiec gdy wniósł wkład finansowy na modernizację działki (np. wymienił ogrodzenie, postawił budynek, posadził drzewa), to powinien uiścić podatek od sprzedaży ogródka działkowego ROD. Z tego obowiązku zwalniają go przepisy, gdy zbywa się działkę w czasie 6 miesięcy od nabycia, licząc od końca miesiąca, w którym stał się posiadaczem praw dzierżawy tego gruntu.

Podatek od sprzedaży ogródka działkowego — podatek od czynności cywilnoprawnych

Umowa przeniesienia praw do działki, ze względu na znajdujące się tam rzeczy, ma charakter umowy sprzedaży. W związku z tym podlega ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Kupujący musi zapłacić ten podatek od sprzedaży ogródka działkowego ROD, obowiązek leży na nim od chwili zawarcia umowy. Nie należy czekać na zatwierdzenie dokumentu przez stowarzyszenie ogrodowe, ponieważ trzeba zapłacić należność w terminie 14 dni od jego sporządzenia.

Nowy dzierżawca składa formularz PCC-3 oraz opłatę w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania. Ten podatek oblicza się na podstawie wartości rynkowej rzeczy lub praw majątkowych. Wysokość tej opłaty zazwyczaj wynosi 2 proc. od wspomnianych przedmiotów, jednak w zależności od interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, można spotkać się z podatkiem w wysokości 1 proc. Dlatego też najlepiej zasięgnąć opinii urzędników skarbowych przed zapłatą tej należności.

REKLAMA

Podatek od sprzedaży ogródka działkowego ROD jest związany nie z użytkowanym gruntem, który pozostaje własnością, np. stowarzyszenia ogrodowego, a z przedmiotami, które tam się znajdują. Dzierżawca może dokonywać ulepszeń użytkowanego terenu poprzez postawienie budynków, zakup urządzeń i dokonanie nasadzeń. W związku z prawem własności działkowca do tych rzeczy, podczas przeniesienia praw do działki obowiązują opłaty skarbowe, takie jak podatek dochodowy oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Z pierwszego typu dotychczasowy dzierżawca może być zwolniony, natomiast do zapłaty drugiej należności jest zobowiązany kupujący.