POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW  RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY  im. 100 lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu

  

REGULAMIN  KORZYSTANIA Z SIECI WODOCIĄGOWEJ

                            Przyjęty Uchwałą Zarządu nr 59 / 2018

                                               W dniu 10.02.2018

 

 

TORUŃ 2019 ROK

Regulamin

Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100-lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu w sprawie korzystania z sieci wodociągowej i rozliczania kosztów poboru wody.

 

Podstawa prawna.

Zarząd ROD działając w oparciu o § 77 Regulaminu ROD oraz uchwałę Nr 350/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych, postanawia co następuje.

 

§1

 

Postanowienia ogólne

1. Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie jednolitych zasad korzystania z zimnej wody  i rozliczania kosztów dostawy wody dla odbiorców użytkujących działki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100 lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu przy ul. Rudacka 149/151

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a)    Wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość dostarczonej wody, zainstalowany na przyłączu wodociągowym wpięcia do wodociągu miejskiego.

b)    Wodomierz indywidualny – przyrząd pomiarowy /licznik/ umożliwiający ustalenie ilości dostarczonej /pobranej/ wody do działki.

c)    Wskazanie wodomierza głównego - różnica pomiędzy odczytem stanu wodomierza głównego na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego, a odczytem na koniec rozpatrywanego okresu rozliczeniowego.

d)    Wskazanie wodomierza indywidualnego - różnica pomiędzy odczytem stanu wodomierza indywidualnego na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego, a odczytem na koniec rozpatrywanego okresu rozliczeniowego.

e)    Okres rozliczeniowy -  okres czasu, po upływie którego dokonywane jest rozliczenie zaliczek wpłaconych przez odbiorcę. Okres rozliczeniowy trwa 12 miesięcy: od 01.01. do 31.12. każdego roku.

f)     Działka – działka w ROD  podłączona do sieci wodociągowej ogólnoogrodowej.

g)    Odbiorca -  działkowiec korzystający na działce z sieci wodociągowej, zobowiązany do uiszczania opłat za dostawę zimnej wody.

h)    Użytkownik sieci – Rodzinny Ogród Działkowy im. 100-lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu

i)      Studnia wodomierzowa – element sieci wodociągowej ogólnoogrodowej usytuowany przy granicy Ogrodu w postaci studni  wraz  z wodomierzem głównym.

j)      Dostawca - przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne dostarczające wodę.

3.  Zewnętrznym dostawcą wody do granic /głównego wodomierza/ ROD jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Toruniu zobowiązane Umową na dostawę wody.

 

4. Dystrybutorem wody wewnątrz Ogrodu  jest Zarząd ROD .

5. Woda na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego w statucie PZD i regulaminie stowarzyszenia prowadzącego ROD  a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz rekreacji  i wypoczynku.

6. Korzystanie z wody na działce może odbywać się wyłącznie na zasadach zawartych           w niniejszym regulaminie.

7. Dostarczona woda do działki winna być wykorzystywana w sposób racjonalny i oszczędny.

8. Odpowiedzialność za sieć wodociągową na terenie ogrodu i działek korzystających z sieci wodociągowej ogrodu ponoszą:

a)    Zarząd ogrodu odpowiada za sieć wodociągową ogólnoogrodową doprowadzającą wodę do granicy działek,

b) Użytkownik działki odpowiada za sprawność techniczną sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce (sieć wewnętrzna działki)  oraz pokrywa koszty jej konserwacji i napraw,

c) Działkowcowi nie wolno naruszać elementów sieci wodociągowej, o których mowa w pkt. 8 podpunkt a)

 

§2

Obsługa i konserwacja sieci wodociągowej ROD.

1. Przez sieć wodociągową ROD należy rozumieć sieć rurociągów wody wraz z zasuwami       i studnią wodomierzową z wyposażeniem wykonaną przy granicy Ogrodu ROD biegnących od wodomierza głównego Dostawcy do przyłączy wody odbiorców włącznie.

2. Nadzór nad obsługą i konserwacją sieci wodociągowej ROD należy do zadań Zarządu ROD, który w tym zakresie powinien współdziałać z osobą posiadającą kwalifikacje do ich wykonywania zgodnie z wymogami przewidzianymi w ogólnie obowiązujących przepisach.

3. Do realizacji zadań jak w pkt. 2 Zarząd ogrodu może zaangażować osobę nie będącą działkowcem zawierając w tym celu stosowną umowę.

4. Kopie dokumentów potwierdzających przedmiotowe kwalifikacje powinny być złożone do Zarządu ogrodu.

5. Nadzór nad pracą osoby, o której mowa w pkt 3, sprawuje Zarząd ogrodu.   

6. Do zadań osoby obsługującej ogólną sieć wodociągową Ogrodu należy w szczególności:

 a)    dokonywanie możliwych bieżących napraw i konserwacji sieci wodociągowej,

 b)    nadzór nad stanem technicznym i właściwym oznakowaniem sieci wodociągowej,

 c)    dokonywanie odczytów zużycia wody oraz kontrola stanu technicznego wodomierzy na polecenie Zarządu ogrodu i zgodnie z postanowieniami „Regulaminu...”,

 d)    wykonywanie innych czynności dotyczących korzystania z sieci wodociągowej ROD,      a określonych odpowiednimi postanowieniami „Regulaminu...”.

7.    Odbiorca nie może ingerować w funkcjonowanie wodomierza głównego i sieci wodociągowej ROD. Wszelkie działania w tym zakresie są możliwe jedynie za zgodą osób odpowiedzialnych za obsługę oraz nadzór nad siecią wodociągową ROD.

8.    Działkowcy nie mają swobodnego dostępu do studni wodomierzowej i studzienki spustowej. Studnie są zamykana, a kluczami dysponuje wyłącznie osoba, której Zarząd powierzył obsługę i nadzór nad ogólną siecią wodociągową ogrodu.

9.   Działkowiec jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na działkę osobom upoważnionym przez Zarząd w celu kontroli przyłącza §74 Regulaminu ROD/.

10. Odbiorca zobowiązany jest dbać o sieć wodociągową ogólnoogrodową ROD, a w szczególności uniemożliwiać i zapobiegać jej dewastacji przez osoby trzecie.

 

§3

Korzystanie z sieci wodociągowej

1. Z sieci wodociągowej mogą korzystać działkowcy, którzy są wyposażeni w przyłącze wykonane zgodnie z przepisami i licznik poboru wody, po uzyskaniu zgody Zarządu ROD.

2. Działkowiec, który zamierza podłączyć swoja działkę do sieci wodociągowej powinien:

a)   złożyć stosowny wniosek na piśmie do Zarządu ogrodu,

b)  dołączyć do wniosku, odręczny szkic przebiegu planowanej instalacji wodnej na działce,

c)  zapoznać się z niniejszym regulaminem i we wniosku zamieścić adnotację o zapoznaniu się z treścią obowiązującego „Regulaminu  korzystania z sieci wodociągowej ….” i akceptacji zawartych w tym regulaminie warunków i postanowień,

d)  po uzyskaniu zgody Zarządu ROD uiścić „opłatę przyączeniową”.

3. Forma pisemnego wniosku o którym mowa w pkt. 2  dotyczy również działkowców, którzy modernizują przyłącze.

4. Instalację wodną na działce można podłączyć do sieci wodociągowej dopiero po uzyskaniu zgody Zarządu /§ 76 Regulaminu ROD)/ odnotowanej we wniosku działkowca.

5. Zakup, montaż i zabezpieczenie licznika, działkowiec wykonuje własnym staraniem i na własny koszt, a instalacja wodna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami dla instalacji wodnej.

Licznik musi odpowiadać wymogom określonym w Zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie wprowadzania przepisów metrologicznych o licznikach do wody.

6. Usytuowanie licznika do wody musi opowiadać następującym warunkom:

a)  licznik należy umieścić w studzience wodomierzowej wykonanej z cegieł, betonu lub tworzywa sztucznego,

b)  licznik powinien być zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta licznika,

c)  licznik musi być sprawny technicznie i posiadać plombę legalizacyjną,

d)  usytuowanie licznika musi zapewniać możliwość odczytu wskazań i kontroli plomb,

e)  przed licznikiem /od strony dopływu wody/ należy umieścić zawór odcinający wodę, za licznikiem należy umieścić zawór spustowy,

f)  przez licznik musi przepływać cała ilość wody pobieranej na działce, co oznacza zakaz montowania przed licznikiem trójników lub innych urządzeń umożliwiających pobór wody przed licznikiem,

g)  w nakrętkach przy liczniku muszą być otwory umożliwiające zaplombowanie licznika przez osobę upoważnioną przez Zarząd,

h)  po wykonaniu prac montażowych przez osobę uprawbioną należy zgłosić licznik do zaplombowania.

7. Wodomierz /licznik/ wymaga okresowej legalizacji, a związane z tym koszty obciążają      w całości działkowca i należą do jego obowiązków.

 

§4

Odbiór przyłącza i licznika

 

1. Odbioru przyłącza i licznika dokonują osoby upoważnione przez Zarząd w obecności użytkownika działki lub osoby przez niego upoważnionej.

2. W czasie odbioru, kontrolujący sprawdza m.in. prawidłowość wykonania instalacji wodnej, szczelność połączeń przyłącza i licznika z siecią ogrodową, stan techniczny i plombę legalizacyjną na liczniku, kierunek obrotów wskaźników licznika, numer i stan wskazań licznika.

3. Po spełnieniu wszystkich warunków odbioru, licznik jest plombowany przez kontrolującego,

4. Z odbioru sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach /po jednym dla każdej ze stron/.

 

§5

Kontrola przyłącza i licznika

 

1. Działkowiec jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na działkę osobom upoważnionym przez Zarząd w celu kontroli przyłącza /§74 Regulaminu ROD/.

2. Z kontroli sporządza się protokół, który jest przechowywany w dokumentacji ogrodu.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w użytkowaniu przyłącza, utrudniania czynności kontrolnych lub uchylania się przed kontrolą, kontrolujący zamieszcza te fakty w protokole i występuje do Zarządu z wnioskiem o zastosowanie kary porządkowej wobec działkowca lub o odłączenie przyłącza.

 

§6

Rozliczenie kosztów dostawy wody

1. Kosztami dostawy zimnej wody są wydatki związane z opłatami za  dostawę zimnej wody użytkowej.

2. Cena dostawy zimnej wody ustalana jest na podstawie taryfy dostawcy.

3. Koszty dostawy zimnej wody użytkowej ustalane są na podstawie wskazań wodomierza głównego, nadzorowanego przez ZWiK w Toruniu,  usytuowanego w studni wodomierzowej w ul. Rudackiej przy granicy Ogrodu – wejście w aleję .

 4. Rozliczenie kosztów dostawy zimnej wody na odbiorcę dokonywane jest w następujący sposób:

 a)    Koszt dostarczenia do działki wody ustalany jest na podstawie odczytu wodomierza indywidualnego w czasie całego okresu rozliczeniowego. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy kosztami dostawy zimnej wody wynikającymi z odczytu na wodomierzu głównym a kosztami zużycia wody wynikającymi ze wskazań indywidualnych wodomierzy, różnica ta dzielona jest w równym stopniu  pomiędzy wszystkich odbiorców.

b)  Do Zarządy ROD lub osoby zajmującej się infrastruktura wodną należy dokonanie odczytu wodomierza dwa razy w roku w terminie do 30 czerwca i do 31 października każdego roku.

c)  Nie podanie aktualnego stanu licznika wody  w podanym terminie powoduje naliczenie opłaty ryczałtowej.

d)  Opłatę ryczałtową ustala się na wysokości średniego maksymalnego zużycia wody przez wszystkich użytkowników za rok poprzedni

e)  W przypadku zmiany odbiorcy w trakcie okresu rozliczeniowego, rozliczenie następuje dla każdego działkowca za  okres korzystania z działki, biorąc za podstawę wyliczeń datę zawarcia umowy o przeniesieniu praw do działki.

f)    Działkowiec zbywający działkę jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia  Zarządu o terminie zawarcia umowy przeniesienia prawa do działki w celu dokonania odczytu stanu wodomierza i określenia wielkości zużycia wody oraz rozliczenia się ze zużycia wody.

g)  W przypadku braku powiadomienia za roczne zużycie wody płaci działkowiec, na którego  zostało przeniesione prawo do działki. 

5. Wniosek Zarządu ROD na Walne zebranie dotyczący wysokości opłaty wodnej powinien uwzględniać ubytki wody w sieci (różnica między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach) powstałe w trakcie przesyłu wody na terenie ogrodu. Ubytki wody spowodowane awarią sieci w ciągu sezonu. Koszty napełniania sieci wodą na początku sezonu oraz zrzutu wody na koniec sezonu oraz inne koszty związane          z odczytem wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach.

 6. Wysokość opłaty wodnej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego                      z uwzględnieniem nadwyżek i niedoborów.

 7. Przy ustalaniu opłaty wodnej Zarząd ROD zobowiązany jest uwzględnić rozliczenie kosztów zużycia wody za rok poprzedni. Ewentualna nadwyżka nie może być przeznaczona na cele inne niż obniżenie opłaty wodnej w roku kolejnym oraz na nakłady na sieć wodociągową ogrodową ROD.

8. W przypadku wystąpienia niedoboru opłaty zaliczkowej uiszczonej przez odbiorcę             w stosunku do kosztów zużycia wody przypadających na tego odbiorcę, odbiorca zobowiązany jest uiścić różnicę ( niedobór ) do końca roku rozliczeniowego.

9. Zarząd ROD może wstrzymać dostawę wody dla odbiorcy, jeżeli opóźnienie z uiszczeniem opłat za wodę przekroczy 30 dni od wywieszenia w gablocie ogłoszeniowej ogrodu listy rozliczeń działek za zużytą wodę lub jeśli działkowiec nie wniesie w terminie zaliczki za wodę uchwalonej przez Walne Zebranie.

10. O zamiarze wstrzymania dostaw wody Zarząd uprzedza odbiorcę bezpośrednio, telefonicznie, listownie lub pocztą internetową z tygodniowym wyprzedzeniem

 

§7

Postanowienia końcowe

 

1. Sieć wodociągowa w ogrodzie uruchamiana jest w okresie od 15 marca do 15 listopada każdego roku (chyba, że warunki atmosferyczne nie pozwalają na to).

2. Po upływie terminu wskazanego w pkt. 1 woda z sieci spuszczana będzie do studzienki odpływowej usytuowanej przy końcu magistrali .

3. Za właściwe przygotowanie przyłącza do eksploatacji w sezonie odpowiada użytkownik działki. Nie przygotowanie przyłącza, które spowoduje wyciek wody, skutkować będzie odcięciem dopływu wody i obciążeniem użytkownika kosztami wycieku wody.

4. Pobieranie wody przez użytkownika poza licznikiem, a także wszelkie manipulowanie przy wodomierzu mające na celu zafałszowanie prawidłowego naliczania zużycia wody, uznaje się za kradzież na szkodę ogrodu.

5. Zarząd ROD może powołać komisję do spraw sieci wodociągowej, do której zadań będzie należało wykonywanie spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie.

6. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu spowoduje zastosowanie konsekwencji przewidzianych w Regulaminie ROD i Statucie PZD łącznie z odcięciem dopływu wody. Ponowne podłączenie wody będzie możliwe po usunięciu uchybień i pokryciu kosztów związanych z wyłączeniem, ustalonych przez Zarząd ROD.

7. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do zarządu ROD, lecz nie może być sprzeczna z obowiązującymi w PZD przepisami.

Zarząd ROD

 

plik do pobrania