U M O W A  NR   ........./2022

UŻYTKOWANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

zawarta dnia …………………….

pomiędzy:

Rodzinnym Ogrodem Działkowym im. 100-lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu, ul. Rudacka 149/151

zwanym dalej „użytkownikiem sieci"

reprezentowanym przez

Tadeusz Kiełpiński      - Prezes Zarządu

Andrzej Kasprzak        - Wiceprezes Zarządu

a działkowcem

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

(Nazwisko i imię, nr działki)

zwanym dalej „odbiorcą”

WARUNKI UMOWY

§1

1.  Zezwala się na podłączenie tylko jednego odbiorcy.

2. Odbioru przyłącza do sieci ogólnoogrodowej dokonuje Komisja posiadająca do tego celu uprawnienia, sporządzając protokół odbioru i zgody na eksploatację przyłącza działki na podstawie złożonego do zarządu ROD wniosku o zgodę na przyłączenie działki do ogólnoogrodowej sieci wodociągowej wraz z  planem przebiegu rur wodnych od rozgałęzienia na rurociągu głównym na teren działki.

3.   Odbiorca ma obowiązek przestrzegać terminowych opłat za zużytą wodę wodociągową.

4. Odbiorca obciążany jest opłatą wodną. Jej wielkość określona jest na podstawie  § 6 Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej.

5.  Opłatę wodną wnoszą działkowcy, których działki będą  podłączone są do sieci ogrodowej.

6. Ubytki wody w sieci powstałe w trakcie przesyłu wody na terenie ogrodu pokrywa odbiorca.

7. Odbiorca pokrywa koszty wynikłe z niewłaściwego użytkowania instalacji wewnętrznej na odcinku od rozgałęzienia na rurociągu do wewnątrz altany oraz koszty awarii wewnętrznych rur    i wodomierza.

8. Każdorazowe użytkowanie sieci wodociągowej ogrodu bez zgody Użytkownika sieci lub umożliwienie korzystania z wody wodociągowej przez Odbiorcę poza obszarem przydzielonego ogrodu, stanowi naruszenie § 77 ust. 5 Regulaminu ROD i § 3 Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej, pozostaje pod rygorem wykreślenia z listy członków stowarzyszenia                      i pozbawieniem prawa do dalszego użytkowania działki.

9. Odbiorca ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem korzystania z sieci wodociągowej, stanowiącym integralną część Umowy i przestrzegać jego zapisów.

10. Regulamin korzystania z wody otrzymałem.

§2

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy stron:

……………………………………………                     ……………………………………………

         (odbiorca)                                                                               (użytkownik sieci)                                                                                                                                          

……………………………………………                     ……………………………………………

 

Plik do pobrania