KOMUNIKAT DZIEŃ DZIAŁKOWCA 02

,, KONKURS  PLASTYCZNY  DLA DZIECI ‘’

rod1

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego  zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym:        „ 40 lat ogrodu ‘’

CELE KONKURSU:
– rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci,
– wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną,
– rozbudzanie zainteresowań przyrodą, jej bogactwem i pięknem.

REGULAMIN KONKURSU:

 Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną.

  • Prace powinny być wykonane indywidualnie ewentualnie przy niewielkim wsparciu rodzica.
  • Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka oraz wiek dziecka.
  • Termin wykonania prac: 14.08.2023 r.
  • Prace przechodzą na własność ogrodu i nie podlegają zwrotowi.
  • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i opiekunów, które będą wykorzystane tylko do ogłoszenia wyników konkursu.
  • Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  • Laureaci konkursu otrzymają drobne nagrody a wszyscy uczestnicy dyplomy.
  • Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w świetlicy ogrodu.
  • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 02 września 2023 r., a wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej
  • Prace dostarczyć do biura ogrodu do 14.08.2023 z dopiskiem: „ 40 lat ogrodu ‘’ – konkurs plastyczny.

Zachęcamy wszystkie dzieci do 12 roku życia do udziału w konkursie!!!!

 Powodzenia – organizator

 Zarząd  ROD

KOMUNIKAT

 Zarząd informuje o obowiązku uporządkowania swojej części alejki ogrodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami REGULAMINU ROD.

§67

Działkowiec obowiązany jest:

1) dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,

2) nie zakłócać spokoju sąsiadom,

3) utrzymywać w czystości drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:

a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,

b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

§69

1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.

2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.

3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.

4. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD   

                                                                                                Zarząd ROD

Ogłoszenie

Zarząd ROD poszukuje wykonawcy na  utwardzenie kostką terenu pod zadaszeniami na  placu zabaw przy świetlicy ogrodowej.

Oferty proszę składać do  biura zarządu ROD lub wrzucać do skrzynki na drzwiach świetlicy do dnia 25 lipca.

 

Zarząd R.O.D. przyjmuje do 8.07.2023 r. uwagi dotyczące pomiarów dokonanych przez firmę zewnetrzną na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym

Jest to ostateczny termin zgłaszania uwag.

Nowa inwestycja na terenie naszego ogrodu.

 

Walne zebranie sprawozdawcze - członków PZD w ROD im. 100 lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjęło do realizacji na rok .2023 zadanie inwestycyjne Uchwałą nr. 8 z dnia 29.04.2023 dotyczące wykonania podstawy betonowej pod garaż oraz zakup garażu metalowego w wymiarach 5 m x 4 m.

 

Potrzeba zakupu garażu wynikała z braku miejsca na magazynowanie wyposażenia ogrodu oraz zakupionego sprzętu w ramach otrzymanego grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. - Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

IMG 20230626 182930287